Varstvo osebnih podatkov in izpolnjevanje obrazcev

V S-FACTORING d.d. (v nadaljevanju: Faktor), kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Faktor spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato vaše podatke skrbno hranimo, hkrati pa bi jih radi obdelovali tudi z namenom prilagajanja naše ponudbe vašim željam in potrebam. Tako bi lahko zagotavljali učinkovitejšo komunikacijo, boljšo uporabniško izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodili nove produkte in storitve.

V Faktorju se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, veljavna od 25.05.2018 dalje) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, mora Faktor kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

Faktor bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, hranil in varoval, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V Faktorju se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za Faktor izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun Faktorja, kot bi jih Faktor obdeloval sam. Zaposleni v Faktorju osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v Skupini Sparkasse je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali na telefonski številki 00386 1 583 25 30. Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) Faktor obvestite na e-naslov: dpm@s-factoring.si ali po navadni pošti na naslov: S-FACTORING d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Faktorju zbiramo in obdelujemo različne vrste osebnih podatkov. Faktor obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

 • pogodba o faktoring storitvah, produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
 • neposredno poseben zakon;
 • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
 • zakonit interes Faktorja ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

Faktor je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravil Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Faktor.


Uporabniki spletnega mesta faktoringa imajo možnost, da prek spletnih obrazcev pridobijo dodatne informacije o ponudbi in storitvah, naročijo storitev ali se dogovorijo za svetovanje v poslovni enoti.

Šteje se, da je uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po faktoring produktu oziroma storitvi, seznanjen da Faktor osebne podatke obdela in hrani, kot zahteva veljavna zakonodaja za namen sklenitve faktoring produkta. Faktor se zavezuje vse pridobljene podatke hraniti, varovati in obdelovati ter omogočati uporabniku vse pravice skladno z veljavno zakonodajo.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov.doc

Uvod

V S-FACTORING d.d. (v nadaljevanju: DRUŽBA) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), mora DRUŽBA  kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

DRUŽBA je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja DRUŽBA.

DRUŽBA bo osebne podatke hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V DRUŽBI se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu. Zaposleni v DRUŽBI osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

V DRUŽBI pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov:

 • neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo;
 • iz centralnega kreditnega registra oziroma sistema izmenjave informacij centralnega kreditnega registra (neposredno na podlagi zakona);
 • iz uradnih evidenc, kadar in kolikor ima za to ustrezen pravni temelj;
 • iz javnih virov (javnih knjig in registrov, socialnih omrežij, svetovnega spleta);
 • podatke ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov, ki jih pridobimo iz drugih virov in iz aktivnosti stranke oziroma s poslovanjem s stranko.

   

  V DRUŽBI osebne podatke obdelujemo na različnih pravnih temeljih:

 • na podlagi pogodbe o finančnih storitvah oziroma produktih oziroma na podlagi pogajanj za sklenitev takšne pogodbe;
 • neposredno na podlagi posebnega zakona;
 • na podlagi privolitve posameznika;
 • na podlagi zakonitega interesa DRUŽBE ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

   

  DRUŽBA osebne podatke obdeluje za različne namene, ki jih natančneje opredeljujemo v nadaljevanju teh Splošnih informacij.

  1.  Pomen izrazov

Izrazi v teh splošnih informacijah imajo enak pomen kot v Splošni uredbi oziroma ZVOP. Nekatere izraze tu zgolj povzemamo:

 •  posameznik: je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti.
 •  osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
 •  obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje  s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 •  oblikovanje profilov oz. profiliranje: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja.
 •  zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran , decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 •  upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. DRUŽBA je upravljavec.  
 •  obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 •  privolitev: pomeni prostovoljen, konkreten, informiran in nedvoumen izraz volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim je z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazil soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
 •  nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 •  Skupina Sparkasse: pomeni družbe s sedežem v EU, ki so članice Skupine Sparkasse, katere članica je DRUŽBA in so objavljenega spletni strani DRUŽBE https://www.s-factoring.si/o-nas
 •  Pogodbeni partnerji DRUŽBE: pomeni družbe, v sodelovanju s katerimi družba pripravi ugodnosti in posebno ponudbo bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Seznam pogodbenih partnerjev je objavljen na spletni strani družbe https://www.s-factoring.si/pravno-obvestilo

   

  2.    Podatki o upravljavcu

S-FACTORING d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, Matična številka: 2319748000, Davčna številka: SI68553528. Več podatkov je dostopnih na spletni strani družbe https://www.s-factoring.si/

 

3. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je imenovana za Skupino Sparkasse in dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali na telefonski številki 00386 1 583 25 30.

Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) Družbo obvestite na e-naslov: dpm@s-factoring.si ali po navadni pošti na naslov: S-FACTORING d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

 

4. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v DRUŽBI zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: osebno ime, sociodemografski podatki (npr. spol, starost, izobrazba, zaposlitveni status), geolokacijski podatki, kontaktni podatki (npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča), podatki o osebnih dokumentih, ki jih posameznik predloži DRUŽBI in ostali poslovni podatki posameznika, zlasti transakcijski podatki, podatki o kanalih in aplikacijah, preko katerih posameznik stopa v stik z DRUŽBO, informacije o posameznikovi uporabi storitev in produktov in njegovih stikov z DRUŽBO ter informacije o posameznikovi kreditni sposobnosti in politični izpostavljenosti.

DRUŽBA vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katere so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

 

5. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

DRUŽBA obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

 • pogodba o finančnih storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
 • neposredno poseben zakon;
 • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
 • zakonit interes DRUŽBE ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

   

  5.1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe sklepanja in izvajanja pogodb

   

  DRUŽBA obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja posameznih finančnih storitev in produktov ter ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (sklenitev pogodbenega razmerja ), za izvajanje drugih posameznih storitev  oziroma produktov (npr. sklepanje zavarovanj) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

   

  Posameznik DRUŽBI mora posredovati določen obseg podatkov, sicer sklenitev pogodbe ni mogoča. Obseg podatkov se razlikuje glede na to, katere podatke DRUŽBA potrebuje za izvajanje posamezne finančne storitve oziroma zagotavljanje posameznega finančnega produkta in glede na to, kakšne obveznosti zbiranja in poročanja podatkov DRUŽBI nalagajo različni zakoni. V primerih, ki jih določa zakon, lahko na primer DRUŽBA še pred sklenitvijo pogodbe o posameznem finančnem produktu oziroma storitvi pridobi nekatere podatke o posamezniku iz Centralnega kreditnega registra.

   

  5.2. Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi   

  Obdelava osebnih podatkov v DRUŽBI temelji tudi na zakonih, ki urejajo dejavnost zagotavljanja storitev ter relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost potrošniškega kreditiranja, poročanja in preverjanja strank za namene preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Najpomembnejši zakoni, ki nam dovoljujejo ali celo zapovedujejo zbiranje osebnih podatkov in v določenih primerih tudi njihovo nadaljnje posredovanje državnim organom, so Zakon o Potrošniških kreditih, Zakon o centralnem kreditnem registru in Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

   

  5.3. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

  Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  DRUŽBA na primer išče privolitev posameznikov za namene izvajanja trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi DRUŽBE, družb Skupine Sparkasse ter pogodbenih partnerjev DRUŽBE, za izvajanje aktivnosti vzorčenja, izvajanja raziskav in statistične obdelave podatkov o strankah, ter za pošiljanje posamezniku prilagojenih ponudb. DRUŽBA prosi posameznika za privolitev tudi za namen posredovanja podatkov Skupini Sparkasse ali pogodbenim partnerjem (razen obdelovalcem).

  Kadar DRUŽBA obdeluje podatke na podlagi privolitve posameznika, to izrecno poudari in navede posamezne namene, v zvezi s katerimi prosi posameznika za njegovo privolitev. DRUŽBA  vam privolitve ne bo vsilila znotraj pogodbe o zagotavljanju finančnega produkta oziroma storitve ali v okviru kakšne druge izjave ali pooblastila.

  Sklenitev pogodbe oziroma izvajanje finančnih storitev ali produktov ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja z DRUŽBO oz. zanjo ne predstavljajo dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Podano privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče tako, da DRUŽBO o tem obvesti na e-naslov: : dpm@s-factoring.si ali po navadni pošti na naslov: S-FACTORING d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

DRUŽBA bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

 

5.4. Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na zakonitem interesu DRUŽBE ali tretje osebe, vendar le, če interesi ali temeljne pravice ali svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo. DRUŽBA pred obdelavo osebnih podatkov na tej podlagi opravi predhodno oceno tveganja za varstvo osebnih podatkov posameznikov in pretehta upravičenost uporabe tega pravnega temelja za uporabo osebnih podatkov.

DRUŽBA bo v vsakem posameznem primeru obdelave osebnih podatkov na tej podlagi, posameznika o tem posebej obvestila in mu pojasnila, kateri zakoniti interes zasleduje (npr. preprečevanje goljufij in zlorab ali uveljavljanje pravnih zahtevkov ali nasprotovanje pravnim zahtevkom).

 

6.  Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so:

 • Uslužbenci DRUŽBE – podatke obdelujejo za potrebe opravljanja dela v okviru pogodbe o zaposlitvi.
 • Pogodbeni obdelovalci DRUŽBE – podatke obdelujejo v imenu in za račun DRUŽBE v okviru izvajanja storitev, ki jim jih s pogodbo zaupa DRUŽBA (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, ipd).
 • Člani sistema izmenjave informacij centralnega kreditnega registra – podatke obdelujejo le v obsegu in za namene, ki jih določa Zakon o centralnem kreditnem registru.

   

7. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

DRUŽBA osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • Uporabnikom, ki so opredeljeni v prejšnji točki teh Splošnih informacij;
 • Državnim organom in nosilcem javnih pooblastil neposredno na podlagi zakona ali na podlagi njihove pisne obrazložene zahteve za potrebe konkretnega uradnega postopka;
 • Fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo ustrezen pravni temelj za prejem osebnih podatkov, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve;
 • Fizičnim in pravnim osebam, ki se izkažejo s pooblastilom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • Fizičnim in pravnim osebam, za katere je posameznik podal svojo izrecno privolitev, da jim DRUŽBA posreduje podatke.

   

8. Prenos osebnih podatkov v tretje države

DRUŽBA zbranih osebnih podatkov načeloma ne prenaša oz. ne posreduje upravljavcem v tretjih državah, razen:

 • kadar je prenos potreben za izvajanje pogodbe, med DRUŽBO in posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, ali v primeru pogajanj za sklenitev pogodbe z njim;
 • v primeru, ko je prenos potreben za sklenitev ali izvajanje pogodbe med DRUŽBO in drugo fizično ali pravno osebo, ki je v interesu posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

  Kadar DRUŽB izjemoma posreduje osebne podatke uporabniku ali tretji osebi v tretji državi na drugem pravnem temelju, zagotovi enega od naslednjih ustreznih zaščitnih ukrepov:

 • za tretjo državo, njeno ozemlje oziroma sektor je Evropska komisija izdala sklep o ustreznosti ravni varstva podatkov;
 • z odobrenimi zavezujočimi poslovnimi pravili;
 • s sprejetimi oziroma odobrenimi standardnimi določili o varstvu podatkov;
 • z odobrenim kodeksom ravnanja in sprejeto zavezo glede pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

   

 • Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko posameznik pridobi na zahtevo pri Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov Skupine Sparkasse na naslovu dpm@sparkasse.si.

 

 9. Hramba osebnih podatkov

bdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od pravnega temelja obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi posameznega namena obdelave, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Informacije o obdobju hrambe vam DRUŽBA sporoči ob zbiranju podatkov. V okviru pravice do dostopa do podatkov lahko posameznik kadarkoli zahteva informacije o obdobju hrambe posamezne vrste podatkov.

 

10.  Pravice posameznikov 

Posameznik ima pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ter nekatere pravice v zvezi s postopki avtomatiziranega odločanja na podlagi profila posameznika. Vsebina pravic je natančneje opisana v točkah 10.1 do 10.7 teh Splošnih informacij.

Pravice posameznik uveljavlja pri DRUŽBI z vložitvijo zahteve. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je na voljo v poslovalnicah DRUŽBI ter je objavljen na spletni strani DRUŽBE. Zahtevo z ustrezno identifikacijo pošlje na e-naslov: : dpm@s-factoring.si ali po navadni pošti na naslov: S-FACTORING d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Zahtevo lahko posameznik vloži tudi na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik v poslovalnici družbe, ustna zahteva oddana preko videoklica).

DRUŽBA bo o posamezni zahtevi posameznika odločila najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve. V izjemnih primerih lahko DRUŽBA rok za odločitev podaljša za en mesec, o čemer posameznika obvesti v prvem mesecu od prejema zahteve.

Zahteve obravnava Pooblaščena oseba za varstvo podatkov. Zoper odločitev DRUŽBE o zahtevi ima posameznik pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, na kar ga DRUŽBA opozori ob sami odločitvi o zahtevi. Pritožba se vloži pri DRUŽBI.

 

10.1 Dostop do podatkov

Posameznik lahko pri DRUŽBI kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih DRUŽBA o njem obdeluje, tako da mu posreduje:

 •  kopijo podatkov in / ali
 •  naslednje informacije o obdelavi: vrste podatkov, ki jih DRUŽBA obdeluje, namene obdelave, kategorije uporabnikov, ki so jim bili podatki razkriti, predvideno obdobje hrambe podatkov oziroma vsaj kriterije za določitev tega obdobja, kadar podatki niso bili zbrani neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, informacije o viru teh podatkov, v primeru, da DRUŽBA iz podatkov oblikuje profil posameznika in na podlagi tega profila avtomatizirano sprejema odločitve, tudi informacije o razlogih za takšno ravnanje ter pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, kadar se podatki posredujejo v tretje države ali mednarodnim organizacijam, informacije o zaščitnih ukrepih, ki jih izvaja DRUŽBA v zvezi s prenosom podatkov.

   

 • Prvo kopijo podatkov DRUŽBA posamezniku zagotovi brezplačno, nadaljnje kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko DRUŽBA zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko DRUŽBA  (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

   

  10.2 Pravica do popravka podatkov

  Posameznik lahko pri DRUŽBI kadarkoli zahteva, da popravi netočne podatke o njem ali dopolni pomanjkljivo zavedene podatke. Ob odločanju o utemeljenosti zahteve posameznika DRUŽBA upošteva pravni temelj za obdelavo posameznega podatka in namen njegove obdelave.

  Popravek in odločanje o zahtevi za popravek je za posameznika brezplačno. DRUŽBA posamezniku zaračuna administrativne stroške v skladu z veljavnimi predpisi in cenikom, kadar posameznik vlaga veliko število očitno neutemeljenih zahtev za popravek.

   

  10.3 Pravica do izbrisa

  DRUŽBA ne hrani osebnih podatkov, za katere nima pravnega temelja in je prenehal namen, za katerega je DRUŽBA podatke zbrala in jih obdelovala. DRUŽBA po prenehanju pravnega temelja in namena osebne podatke nepovratno uniči ali jih arhivira v skladu s predpisi s področja ravnanja z arhivskim gradivom. Ne glede na to, pa ima posameznik v skladu s Splošno uredbo pravico, da v izjemnih primerih zahteva izbris podatkov, če meni, da DRUŽBA podatke o njem obdeluje nezakonito, brez pravnega temelja, po prenehanju namena, preklicu privolitve, po uspešnem ugovoru ali bi jih v skladu s predpisi morala izbrisati.

   

 • 10.4 Pravica do omejitve obdelave

  Pravica do omejitve obdelave vsebinsko pomeni, da upravljavec osebne podatke posameznika, na njegovo zahtevo zgolj hrani, ne izvaja pa drugih dejavnosti obdelave.

  Posameznik lahko pravico do omejitve obdelave uveljavlja v naslednjih primerih:

 • če posameznik zahteva popravek netočnih podatkov, vendar le za obdobje, ko DRUŽBA preverja točnost;
 • kadar je obdelava nezakonita, pa posameznik nasprotuje izbrisu podatkov;
 • kadar DRUŽBA osebnih podatkov ne potrebuje več, potrebuje pa jih posameznik za uveljavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma za nasprotovanje pravnim zahtevkom;
 • če posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, vendar le dokler se ne preveri utemeljenost ugovora.

   

  10.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

  Pravica do prenosljivosti podatkov vsebinsko pomeni, da lahko posameznik od DRUŽBE zahteva, da njemu ali izbranemu upravljavcu posreduje podatke, ki se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

  Pravica do prenosljivosti se nanaša izključno na:

 • Podatke, ki jih DRUŽBA obdeluje s sredstvi informacijske tehnologije;
 • Podatke, ki jih DRUŽBA obdeluje na podlagi pogodbe, sklenjene s posameznikom, ali na podlagi privolitve posameznika (ne pa tudi na drugih pravnih temeljih);
 • Podatke, ki jih je posameznik sam posredoval DRUŽBI ali jih je DRUŽBA zabeležila na podlagi aktivnosti posameznika.

   

  10.6 Pravica do ugovora

  Pravica do ugovora vsebinsko pomeni, da posameznik DRUŽBI prepove uporabo profila, ki ga je ustvaril na podlagi podatkov, ki se nanašajo nanj. Pravico do ugovora lahko posameznik uveljavlja le v naslednjih primerih:

 • Kadar DRUŽBA obdeluje profil posameznika na podlagi zakonitega interesa po določbi točke (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu po točki (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, pa DRUŽBA ne izkaže nujnih legitimnih razlogov za takšno obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ne izkaže, da je obdelava potrebna za uveljavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma nasprotovanje pravnim zahtevkom;
 • Kadar DRUŽBA obdeluje profil posameznika za namene neposrednega trženja.

   

  DRUŽBA profilov posameznikov ne obdeluje na podlagi zakonitega interesa ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu, ampak jih obdeluje izključno na podlagi privolitve posameznika, za namene izvajanja pogodbe, sklenjene s posameznikom, oziroma za namen pogajanj za sklenitev pogodbe s posameznikom, ter neposredno na podlagi zakona.

  Ker DRUŽBA profile posameznikov za namene neposrednega trženja obdeluje izključno na podlagi privolitve posameznika, bo DRUŽBA v primerih, ko posameznik ugovarja takšni obdelavi podatkov, štela, da preklicuje privolitev.

   

 • 10.7 Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem na podlagi profilov

  DRUŽBA na podlagi profilov posameznikov uporablja določene avtomatizirane procese, pri katerih se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega znatno vpliva (kot npr. kreditna sposobnost,…). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, kot tudi o razlogih za takšno odločanje ter pomenu in predvidenih posledicah takšnega odločanja za posameznika.

  Kadar DRUŽBA na podlagi profilov posameznikov sprejema avtomatizirane odločitve, ki imajo za posameznike pravne ali pravnim podobne učinke, jih sprejema izključno, kadar:

 • je to nujno za sklenitev ali izvajanje pogodbe, sklenjene s posameznikom;
 • je to dovoljeno v pravu Republike Slovenije ali pravu EU ali
 • je posameznik v to izrecno privolil.

  V vseh treh primerih DRUŽBA izvaja ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih interesov posameznikov, ki zajemajo:

 • Postopek posredovanja uslužbencev DRUŽBE;
 • Pravico posameznika, da izrazi svoje stališče;
 • Pravico posameznika, da prejme obrazložitev odločitve in jo izpodbija.

   

 • O tem, na kakšen način DRUŽBA izvaja navedene ukrepe in kako posameznik uveljavlja svoje pravice v zvezi s temi ukrepi, DRUŽBA posameznika obvesti v okviru sklepanja oziroma izvajanja posamezne pogodbe ali v okviru pridobivanja privolitve oziroma ukrepe določa neposredno predpis, ki je podlaga za takšno avtomatizirano odločanje.

 

11. Končna pojasnila

DRUŽBA si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo v vseh poslovalnicah družbe in na njeni spletni strani.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki sta jo sklenila DRUŽBA in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Te Splošne informacije veljajo od  25. maja 2018  dalje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S-FACTORING d.d.